REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W DĘBOWCU

§1
Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do pochówku zmarłych.
§2
Cmentarz jest otwarty codziennie. Przebywanie w porze nocnej jest zabronione.
§3
Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu.
§4
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbanie o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.
§5
Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką dorosłych. 
§6
Pogrzeb jest prawem każdego wiernego, co jednocześnie narzuca Kościołowi obowiązek odprawiania tej ceremonii, podczas której Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.
§7
Miejscem nabożeństwa pogrzebowego jest kościół parafialny lub kaplica cmentarna.
§8
Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii, który zarządza nim we współpracy z Radą Duszpasterską.
§9
Do kompetencji Zarządcy cmentarza należy: 
 1. Ustalenie miejsca i terminu pochówku, w tym pobieranie
     opłat na rzecz Parafii za miejsce pochówku oraz opłat 
     przewidzianych regulaminem.
 2. Prowadzenie dokumentacji cmentarza, Ksiąg 
     Cmentarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
    Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22
    grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
    ewidencji grobów (Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013).
3. Wykonywanie innych zadań, zgodnie z ustawą o
    cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959
    nr 11 poz. 62. z późń. zm.)
§10
Zabrania się bez zgody Zarządcy cmentarza:
 1. Wjazdu wszelkimi pojazdami na teren cmentarza.
 2. Wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.
 3. Wszelkiej działalności handlowej.
 4. Wyrzucania gruzu i odpadów przy pracach budowlanych
     do pojemników ustawionych na cmentarzu.
 5. Wykonywania poza granicami grobu podestów oraz
     montowania ławek. 
6. Spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości.
§11
Odpady i śmieci należy segregować w następujący sposób: szkło, tworzywa sztuczne, odpady organiczne (kwiaty, gałęzie, trawa) i składować w miejscach do tego przeznaczonych.
§12
Na utrzymanie cmentarza mogą być składane ofiary.
§13
Prawo kontroli terenu cmentarza posiada jego Zarządca oraz członkowie Rady Duszpasterskiej.
§14
Szczegółowy wykaz opłat związanych z organizacją pochówku i innych przepisów porządkowych dostępny jest w Kancelarii Parafialnej.

Przepisy porządkowe dotyczące cmentarza i pochówku zmarłych

§1
Na cmentarzu można zarezerwować miejsce pochówku po wniesieniu opłaty według stawek określonych w § 6.
§2
Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza stawek stosowanych na cmentarzach komunalnych.
§3
W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego opłata może być zmniejszona po ustaleniu z Zarządcą cmentarza.
§4
Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz jego bezpośredniego obejścia.
§5
Nagrobki i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu.
§6
Wszelkie opłaty należy uiszczać w Kancelarii parafialnej według następujących zasad:
 1. Prawo do grobu pojedynczego oznacza prawo do terenu o wymiarach
     2,5 m x 1,7 m - należne pokładne wynosi 300 zł.
 2. Prawo do grobu podwójnego oznacza prawo do terenu o wymiarach 
     2,5 m x 2,1 m - należne pokładne wynosi 500 zł.
 3. Dochowanie do istniejącego grobu - należne pokładne wynosi 200 zł.
        a) druga i trzecia osoba przy grobie pojedynczym;
        b) trzecia i kolejne osoby przy grobie podwójnym.
 4. Postawienie nagrobka 200 zł.
 5. Opiekun grobu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zarządcy cmentarza na postawienie nagrobka.
 6. Dysponowanie grobem może być dokonywane wyłącznie za zgodą opiekuna grobu.
 7. Firma pogrzebowa lub kamieniarska winna uzyskać zgodę pisemną Zarządcy cmentarza na wykonywanie jakichkolwiek prac na        terenie cmentarza.
 8. Ponowne użycie grobu może nastąpić po upływie 20 lat (grób ziemny) po upływie 50 lat (grób murowany, nagrobek).
 9. Nie można ponownie użyć grobu, jeżeli jakakolwiek osoba z rodziny zgłosi zastrzeżenia i uiści odpowiednią opłatę.
 10. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty.
 11. Pozostałe kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie należy ustalać z zarządcą cmentarza. 
Zatwierdzono na spotkaniu Rady Parafialnej w dniu: DĘBOWIEC, 6 Kwietnia 2016 r.