Tytuł Projektu: Renowacja kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu

Nr umowy: RPPK.04.04.00-18-0005/16-00

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu 38-220 Dębowiec 177

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 2 009 856,89 zł

Dofinansowanie z UE: 910 141,29 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: 4.4. Kultura

Perspektywa: 2014 - 2020

Celem głównym projektu jest odnowa zabytkowej substancji kościoła i jego otoczenia w celu zapewnienia ochrony i dostępu do unikalnych zasobów historycznych oraz zapewnienia dalszego pełnienia roli ośrodka kultu religijnego dla parafii. Poprzez udostępnienie kościoła jako obiektu turystycznego wzrośnie atrakcyjność turystyczna miejsca, co z kolei przełoży się na rozwój lokalnej bazy turystycznej. Cele oraz adaptacji obiektu do zaoferowania nowej formy działalności kulturalnej poprzez udostępnienie obiektu jako zabytku do zwiedzania w ramach ruchu turystycznego. Zakres prac w sposób całościowy, rozwiązuje problem braku niezbędnej i nowoczesnej infrastruktury. Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytku przyczynią się do podkreślenia jego walorów oraz umożliwią dalsze przeznaczenie obiektu na cele nie tylko religijne, ale także kulturalne. Kościół będzie miejscem koncertów, występów różnych zespołów, wystaw, przedstawień. W kościele prezentowane będą ponadto przedstawienia przygotowane przez działająca przy parafii grupę teatralną. Zapotrzebowanie na takie działania kulturalne jest duże, o czym, może świadczyć frekwencja na dotychczasowych koncertach, gdy często brakowało nawet miejsc siedzących. Dodatkowo ważną kwestią jest fakt, że wszystkie przedsięwzięcia kulturalne odbywające się w kościele są nieodpłatne, co ma duże znaczenie dla mieszkańców. Teren parafii i kościoła oprócz funkcji typowo duszpasterskich pełni też ważną rolę w pracy ze społecznością gminy, także grupami wykluczonymi, jest miejscem organizacji wydarzeń społecznych i kulturalnych, a także działalności organizacji pozarządowych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następującego zakresu prac:

Zadanie 1. Budowa muru oporowego

Zadanie 2. Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach ruchomych i nieruchomych

Zadanie 3. Renowacja Ołtarza Głównego

Zadanie 4. Wykonanie konserwacji polichromii ściennej

Dodatkowo w ramach realizacji projektu realizowana jest promocja

  • Efekty realizacji projektu (produkty)

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.

Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem – 6 szt.

  • Efekty realizacji projektu (rezultaty)

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) – 3000 odwiedziny/rok