REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W DĘBOWCU
 
§1
Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do pochówku zmarłych.

§2
Cmentarz jest otwarty codziennie. Przebywanie w porze nocnej jest zabronione.

§3
Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu.

§4
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbanie o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

§5
Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką dorosłych.

§6
Pogrzeb jest prawem każdego wiernego, co jednocześnie narzuca Kościołowi obowiązek odprawiania tej ceremonii, podczas której Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału   i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.

§7
Miejscem nabożeństwa pogrzebowego jest kościół parafialny lub kaplica cmentarna.

§8
Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii, który zarządza nim we współpracy z Radą Duszpasterską.

§9
Do kompetencji Zarządcy cmentarza należy:  

  1. Ustalenie miejsca i terminu pochówku, w tym pobieranie opłat na rzecz Parafii za miejsce pochówku oraz opłat przewidzianych regulaminem.
  2. Prowadzenie dokumentacji cmentarza, Ksiąg Cmentarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.
  3. Wykonywanie innych zadań, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62. z późń. zm.)

§10
Zabrania się bez zgody Zarządcy cmentarza:

  1. Wjazdu wszelkimi pojazdami na teren cmentarza.
  2. Wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.
  3. Wszelkiej działalności handlowej.
  4. Wyrzucania gruzu i odpadów przy pracach budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu.
  5. Wykonywania poza granicami grobu podestów oraz montowania ławek.
  6. Spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości.

§11
Odpady i śmieci należy segregować w następujący sposób: szkło, tworzywa sztuczne, odpady organiczne (kwiaty, gałęzie, trawa) i składować w miejscach do tego przeznaczonych.

§12
Na utrzymanie cmentarza mogą być składane ofiary.

§13
Prawo kontroli terenu cmentarza posiada jego Zarządca oraz członkowie Rady Duszpasterskiej.

§14
Szczegółowy wykaz opłat związanych z organizacją pochówku i innych przepisów porządkowych dostępny jest w Kancelarii Parafialnej.