Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii lub rektora kościoła w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

2. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad duszpasterskich. Nie tworzy się Rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

1. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

2. Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

a) Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).

b) Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).

c) Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).

d) Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

e) Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa pracowników kościelnych (KPK 1254).

3. Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

a) Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.

b) Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,

c) Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.

d) Inspirowaniu działalności charytatywnej.

e) Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

4. W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

 

Rozdział III

Członkowie Rady

1. W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

a) Z urzędu.

b)Wybrani.

c)Mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

2. Z urzędu należą do Rady:

a) Proboszcz lub rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

b)Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

c) Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

d) Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.

e) Katecheta świecki lub przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie danego ośrodka duszpasterskiego.

f) Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

Przedstawiciele poszczególnych grup zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami odnośnej grupy.

3. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając duszpasterskie potrzeby ośrodka. Wybory dokonywane są według załączonego regulaminu wyborów.

4. Proboszcz lub Rektor może mianować do Rady 6-10 osób.

5. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

6. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

7. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie duszpasterskiej wynosi 3 kadencje, tzn. piętnaście lat.

8. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencją pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc niezmiennie, mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy.

9. W przypadku śmierci, rezygnacji, zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru ogłasza się dodatkowe wybory w rejonie, w którym dana osoba została wybrana.

10.W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania, lub rezygnacji członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka.

11.W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady. Decyzję o tym podejmuje ksiądz dziekan na wniosek przewodniczącego Rady.

12.Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

 

Rozdział IV

Struktura i organizacja pracy

1. Pracom Rady przewodniczy każdorazowy proboszcz lub rektor.

2.Zastępca przewodniczącego Rady (= proboszcza lub rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeżeli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wymienioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich.

3.Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

4.Rada działa kolegialnie na zwyczajnych lub nadzwyczajnych posiedzeniach plenarnych.

5. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym jednak nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach.

6.Rada duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów.

7. Glosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, odbywa się przez podniesienie ręki. Rada może postanowić o tajnym trybie głosowania.

8. Częstość posiedzeń Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia zwyczajne Rady odbywają się zazwyczaj raz na dwa miesiące. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.

9. Przewodniczący może także zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady:

a) W razie pilnej potrzeby.

b) Gdy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza lub Przewodniczącego Rady.

We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. O miejscu, terminie i porządku obrad 'członkowie Rady powiadamiani są przez przewodniczącego z tygodniowym wyprzedzeniem (w miarę możliwości).

10. Posiedzenia Rady są protokołowane.

a) Protokół powinien zawierać:

- numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych potwierdzoną podpisami uczestników, porządek obrad, opis przebiegu posiedzenia, teksty opinii, wniosków i uchwał;

- wyniki głosowania z podaniem liczby głosów: za, przeciwko oraz wstrzymujących się;

- zgłoszone zdania odrębne oraz informacje o wstrzymaniu się członka rady od udziału w rozstrzyganiu sprawy.

b) Protokoły przyjmowane są wraz z ewentualnymi poprawkami na początku każdego następnego posiedzenia. Każdemu z uczestników posiedzenia przysługuje prawo do zapoznania się z protokołem i wniesienia pisemnego sprostowania swojej wypowiedzi.

c) Protokół obrad podpisuje przewodniczący oraz protokolant.

 

Rozdział V

Kompetencje Rady

1. Zgodnie z kan. 5536 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rajfy i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii.

2. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej, członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego.

3. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiej w parafii.

4.Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady.

5. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu niektórych czynności w grupach roboczych. Uchwała w sprawie powołania grupy roboczej powinna jednocześnie wskazywać przewodniczącego tej grupy. Sprawozdanie z prac grupy roboczej podlega zatwierdzeniu przez Radę.

6.Do ważności opinii, wniosków czy uchwał wymagany jest udział w posiedzeniu Rady przynajmniej 50% wszystkich członków Rady. Opinie czy wnioski oraz uchwały wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.

7.Przewodniczący dysponuje prawem veta w stosunku do wszystkich opinii, wniosków i uchwał Rady. Jeżeli za daną opinią, wnioskiem czy uchwałą głosowało mniej niż 2/3 obecnych na posiedzeniu - opinia, wniosek, czy uchwała mogą być odrzucone przez przewodniczącego. Jeżeli zaś opowiedziało się za opinią, wnioskiem czy uchwalą przynajmniej 2/3 Rady, a Rada podtrzymuje swoje zdanie mimo sprzeciwu przewodniczącego, przewodniczący przekazuje sprawę do rozpatrzenia księdzu dziekanowi, który w ciągu 2 tygodniu podejmuje ostateczna decyzję.

 

Rozdział VI

Obowiązywanie i zmiany statutu

1. Statut Rady i regulamin wyborów zatwierdza Biskup rzeszowski.

2. Wszelkie zmiany w statucie i regulaminie wyborów mogą być dokonywane jedynie na poziomie diecezjalnymi i muszą być zawsze zatwierdzone przez Biskupa rzeszowskiego.

3.Statut Rad duszpasterskich diecezji rzeszowskiej i regulamin wyborów wchodzi w życie z dniem 3 maja 1995 r.